کوپلینگ های سخت، انعطاف پذیر و انعطاف ناپدیر رینگ اسپن

Rigid, Elastic, and Torsionally Rigid Shaft Coupling

کوپلینگ سخت شفت خور انعطاف ناپذیر

Rigid Shaft Coupling

کوپلینگ شفت خور انعطاف ناپذیر پیچشی

Torsionally Rigid Shaft Coupling

کوپلینگ شفت خور انعطاف پذیر الاستیکی

Elastic Shaft Coupling