کوپلینگ شفت خور انعطاف ناپذیر پیچشی

Torsionally Rigid Shaft Couplings

کوپلینگ بوش پین

REB 02

REB 01

کوپلینگ شبکه ای

RES 02

RES 01

کوپلینگ های دنده ای

REK 03

REK 02

REK 01

REK 04

RDA 07

REK 06

REK 05

برای ثبت درخواست، میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید یا اسناد درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

09126974300

sales@persiarobot.com